*****வாழ்வில் சில விஷயங்கள் இப்படித்தான் என மனம் சமாதானப்பட்டாலும் அதைத் தாண்டிப்போக முடிவதில்லை!!!!!*****

Thursday, April 17, 2008

யார் இவர்கள்!

1 comment:

விச்சு said...

இரவல் சுவாசத்திலும் உயிர் வாழலாமோ!...

Post a Comment