*****வாழ்வில் சில விஷயங்கள் இப்படித்தான் என மனம் சமாதானப்பட்டாலும் அதைத் தாண்டிப்போக முடிவதில்லை!!!!!*****

Friday, April 04, 2008

சுமைகள்...

1 comment:

விச்சு said...

எதுகை மோனையோ!

Post a Comment