*****வாழ்வில் சில விஷயங்கள் இப்படித்தான் என மனம் சமாதானப்பட்டாலும் அதைத் தாண்டிப்போக முடிவதில்லை!!!!!*****

Friday, March 21, 2008

தாலி...

2 comments:

- இரவீ - said...

அத்தோடு அவன் காலி.

விச்சு said...

தாலியின் மகிமை..

Post a Comment