*****வாழ்வில் சில விஷயங்கள் இப்படித்தான் என மனம் சமாதானப்பட்டாலும் அதைத் தாண்டிப்போக முடிவதில்லை!!!!!*****

Tuesday, March 11, 2008

உனக்குள்.....

1 comment:

விச்சு said...

நெஞ்சை மிதித்து நடக்கிறாய்.. வார்த்தைகள் தேடி பிடிக்கிறீர்கள்.

Post a Comment