*****வாழ்வில் சில விஷயங்கள் இப்படித்தான் என மனம் சமாதானப்பட்டாலும் அதைத் தாண்டிப்போக முடிவதில்லை!!!!!*****

Thursday, May 15, 2008

பேசி(யில்)ய முதல் நாள்...

1 comment:

- இரவீ - said...

கோர்த்து சரி,
மாலை எப்போது ?

Post a Comment