*****வாழ்வில் சில விஷயங்கள் இப்படித்தான் என மனம் சமாதானப்பட்டாலும் அதைத் தாண்டிப்போக முடிவதில்லை!!!!!*****

Tuesday, May 20, 2008

உயிரோடு...

1 comment:

தமிழன் said...

நீங்கள் எதையோ இழந்ததால் எழதிய கவிதை போல் உள்ளது.

Post a Comment