*****வாழ்வில் சில விஷயங்கள் இப்படித்தான் என மனம் சமாதானப்பட்டாலும் அதைத் தாண்டிப்போக முடிவதில்லை!!!!!*****

Sunday, August 24, 2008

கானல்...

1 comment:

Anonymous said...

எண்ணங்களை வார்த்தைகளாக்கி அழகான கவிதையாக்கி இருக்கிறீர்கள். அதற்கு ஒரு சபாஸ் ஹேமா. ஆனால் உங்கள் கவிதையில் ஒரு சோகம் பளிச்சிடுகிறது. அது இனம் புரியாத சோகத்தையும் உருவாக்கி விடுகிறது.

Post a Comment